1. OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Magazines s.r.o., se sídlem Jégého 14, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 45405506, DIČ: SK2022973194, bankovní spojení 2400727523 / 2010 jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.hennanavlasy.sk (dále jen "obchod").

1.2. VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.hennanavlasy.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

1.4. Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího.


2. OBJEDNÁVKA

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, objednávkovým formulářem požadovaných údajů a náležitostí.

2.2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. E-mailem prodávajícího potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.4. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží a dodací adresa (včetně jména, liší-li se od kupujícího).

2.5. Za přesnou adresu doručení odpovídá kupující. V případě, že nedošlo k pochybení ze strany prodávajícího, České pošty, kurýra, případně dalších třetích stran, odpovídá za dodatečně vzniklé náklady kupující, tzn. v případě nesprávně uvedené dodací adresy musí kupující uhradit skutečné náklady na poštovné, případně za zpětné doručení zásilky.


3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky pouze v případě, že prodávající neodešle objednané zboží do 15 pracovních dnů. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka pořídit nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výše až 50% z celkové ceny zboží.

3.2. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 10 pracovních dnů.

- pokud v případě platby předem převodním příkazem nebyla uhrazena plná částka do 7 dnů. V případě, že objednané zboží bylo ve výprodeji a po objednání bylo odstraněno z nabídky, při neuhrazení platby do 7 dnů tento produkt prodávající může vrátit zpět do nabídky obchodu.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji čj. 102/2014 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodech 4.2. a 4.3.

4.2. Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechna vzájemně přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1., je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat prodávajícího, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt.

Prodávající pošle peníze za zboží převodem na účet kupujícího co nejdříve, nejpozději však v zákonné lhůtě 15 dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud kupující uhradil objednávku bankovní kartou, prodávající pošle peníze na účet vázaný na tuto bankovní kartu.

- kupující zboží ať už použité nebo ještě ne, řádně zabalené, posílá zpět na adresu: FHB Group (Magazines), Priemyselná 3, 900 21 Svätý Jur, Slovensko.

Prodávající vrací kromě ceny za zboží i poštovné hrazené zákazníkem při objednávce zboží. Kupující si hradí poštovné na vrácení zboží. Návratné zásilky na dobírku nejsou akceptovány.

4.3. Kupující je povinen převzít objednané zboží. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může po převzetí zboží zaslat zboží prodávajícímu podle podmínek uvedených v bodě 4.2. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí zpět, prodávající si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu dodatečně vzniklé náklady a smluvní pokutu dle bodu 12 těchto Obchodních podmínek.


5. CENOVÉ PODMÍNKY

5.1. Cena výrobků představuje konečnou cenu zboží dle aktuálních předpisů.

5.2. Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v části Doručení a ceník dopravy.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti bude informovat zákazníka před potvrzením jeho objednávky.


6. PODMÍNKY A MOŽNOST PLATBY ZA ZBOŽÍ

6.1. Platba online prostřednictvím platební brány STRIPE a to buď platební kartou VISA/Mastercard nebo přes online platbu přes bankovní portál.

6.2. Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště, u kurýra nebo na odběrném místě Packeta pokud to umožnuje.

6.3. Platbou na fakturu se 14 denní splatností v případě ověřeného velkoobchodního partnera.

6.4. Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.


7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky prodávajícím. Pod potvrzením objednávky se rozumí i potvrzení v případě jakýchkoli změn objednávky ze strany kupujícího. V případě, že prodávající nemůže zboží odeslat do 1 pracovního dne, informuje o této skutečnosti kupujícího. Objednávky uskutečněné po 18:00 v daném dni se považují za uskutečněné v následujícím pracovním dni.

7.2. V případě dvou po sobě jdoucích zásilkách si prodávající vyhrazuje právo odeslat další zboží až po připsání platby za předchozí zásilku, resp. právo sloučit objednávky, pokud ještě první nebyla odeslána.

7.3. Každý zákazník je informován o zaslání zboží emailem.

7.4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, kurýrní službou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce nebo zásilkovou společností na odběrné místo Packeta zvolené při zadávání objednávky.

7.5. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

7.6. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států uskutečňujeme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

7.7. Pokud se smluvní strany dohodnou o odeslání neúplné zásilky (např. v případě delšího výpadku některého z objednaných produktů), prodávající zboží automaticky dosílá jakmile se naskladní.


8. FAKTURACE ZA ZBOŽÍ

8.1. Faktura Vám bude vystavena a doručena na Vaši e-mailovou adresu uvedenou při objednávce hned po obdržení objednávky. A to i v případě platby předem přes platební bránu.


9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

9.2. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při potvrzení objednávky dle bodu 2.3 kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.


10. PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

10.1. Při dodávce či převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží a přezkoumat:

- zda se jedná o výrobek, který byl objednán,

- zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu,

- zda má správnou vůni či odstín.

10.2. Reklamaci na zboží může kupující uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

FHB Group (Magazines), Průmyslová 3, 900 21 Svätý Jur.


11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

11.1. Provozovatel upozorňuje, že informace uvedené na www.hennanavlasy.cz jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.2. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

11.3. Provozovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích vlastních nebo odkazovaných webových stránek.


12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 Podle zákona 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Objednávka, která nebyla zrušena dle těchto obchodních podmínek, resp. zákonným způsobem je závazná a kupující je povinen ji převzít podle § 588 občanského zákoníku 40/1964 Sb. V případě, že kupující zásilku nepřevezme, bude mu vyúčtována smluvní pokuta 125,- Kč, která slouží k částečné kompenzaci finančních a administrativních nákladů souvisejících s nepřevzatou objednávkou. Pokud reálné náklady na poštovní služby přesáhnou tuto částku, budou účtovány skutečně vynaložené náklady.

12.2 Kupující potvrzením objednávky potvrdil zájem o objednané zboží a souhlasí s obchodními podmínkami. Kupující by se tedy ve vlastním zájmu měl zajímat o stav své objednávky, zejména v případě, že mu do 3-4 pracovních dnů od potvrzení odeslání zboží nebyla doručena informace o uložení zásilky. Nepřevzetí zásilky z důvodu nezájmu neakceptujeme.

12.3 Platební informace potřebné k úhradě smluvní pokuty budou zaslány elektronickou a/nebo písemnou formou.


13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Provozovatel se v plné míře řídí zákonem č.7. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

13.2. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

13.3. Internetový obchod www.hennanavlasy.cz si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.